หน้าหลัก
  บทเรียน scilab
  การประยุกต์ใช้งาน
  ดาวน์โหลด
  ฟังก์ชันคณิตศาสตร์
  Symbolic Toolbox
  บริการฝึกอบรม
  เว็บบอร์ด
  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
  สมุดเยี่ยมชม
  บุคลากร
สมัครสมาชิก
ดาวน์โหลดฟรี

Download Scilab
Scilab - LabVIEW
INRIA
Scicos
admin Online ขณะนี้ : 2 คน count
 


7. การหาปริพันธ์จำกัดเขต

ปริพันธ์ (integral) คือฟังก์ชันที่ใช้หาพื้นที่ , มวล , ปริมาตร , หรือผลรวมต่างๆ การหาปริพันธ์จำกัดเขต มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

y = integrate( ' fx ' , ' x ' , x0, x1)


เมื่อ y คือผลลัพธ์ที่ได้จากการหาปริพันธ์ , fx คือฟังก์ชันที่ต้องการหาปริพันธ์ , x คือตัวแปรของการหาปริพันธ์ , x0 และ x1 คือค่าเริ่มต้นและค่าสุดท้ายของตัวแปร x ที่ใช้หาปริพันธ์

 

ตัวอย่าง จงหาค่าปริพันธ์ของฟังก์ชัน สำหรับ x = 0 ถึง 3

วิธีทำ จากโจทย์จะได้ว่า

ผู้ใช้สามารถตรวจคำตอบนี้ได้จากการใช้คำสั่งดังนี้

-->y = integrate('2*x + 1', 'x', 0, 3)

y =

       12.

ตัวอย่าง จงหาค่าของฟังก์ชัน

วิธีทำ ถ้ากำหนดให้ จะได้ว่า และ

ลิมิตของปริพันธ์จำกัดเขตเป็นลิมิตของ x โดยที่ เพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนลิมิตเป็นดังนี้

ลิมิตล่าง เปลี่ยนเป็นลิมิตล่าง และลิมิตบน เปลี่ยนเป็นลิมิตบน ดังนั้น

ผู้ใช้สามารถตรวจคำตอบนี้ได้จากการใช้คำสั่ง

-->y = integrate('cosh(x/4 - 1)', 'x', 5, 9)

y =

       5.3972271

 
สงวนลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 034-261021 โทรสาร .034-261065 E-mail : piya@npru.ac.th