หน้าหลัก
  บทเรียน scilab
  การประยุกต์ใช้งาน
  ดาวน์โหลด
  ฟังก์ชันคณิตศาสตร์
  Symbolic Toolbox
  บริการฝึกอบรม
  เว็บบอร์ด
  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
  สมุดเยี่ยมชม
  บุคลากร
สมัครสมาชิก
ดาวน์โหลดฟรี

Download Scilab
Scilab - LabVIEW
INRIA
Scicos
admin Online ขณะนี้ : 2 คน count
 


4. การหารพหุนาม

การหารพหุนามของตัวแปร x ที่มีดีกรีมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ด้วยพหุนามที่อยู่ในรูป x - a เมื่อ a  0 เช่น

ด้วยวิธีการหารยาวเราสามารถหาผลหารได้ดังนี้


 
               
                             
                                      
                                                   

ดังนั้น

วิธีการหารยาวดังกล่าว ค่อนข้างจะเสียเวลา การหารสังเคราะห์เป็นวิธีลัดในการหาผลหารและหาเศษจากการหาร จากตัวอย่างข้างต้นที่กล่าวไปแล้ว จะพบว่ามีตัวเลขบางตัวเกิดซ้ำเช่น 2 , 3 และ -2 ซึ่งเป็นสัมประสิทธิ์ของผลหาร จะเกิดขึ้นในระหว่างการหารสามครั้งและตัวเลข -8 , 15 ซึ่งเป็นสัมประสิทธิ์ของสองพจน์สุดท้ายของตัวตั้งเกิดซ้ำในระหว่างการหารสองครั้ง ถ้าเรานำกระบวนการหารยาวดังกล่าวมาเขียนใหม่อยู่ในรูปสามแถว ดังนี้

 
        แถวที่ 1
             แถวที่ 2
            แถวที่ 3


จากการสังเกตจะพบว่า จำนวนแต่ละจำนวนในแถวที่ 2 เกิดจากการนำ -2 คูณกับจำนวนที่มาก่อนของแถวที่ 3 เช่น

-4 เกิดจาก การนำ -2 คูณกับ 2

-6 เกิดจาก การนำ -2 คูณกับ 3

4 เกิดจาก การนำ -2 คูณกับ -2

นอกจากนั้น จำนวนแต่ละจำนวนในแถวที่สาม ( ยกเว้นจำนวนแรก ) เกิดจากผลต่างระหว่างจำนวนในแถวที่ 1 และแถวที่ 2 ที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน เช่น

-3 เกิดจาก -1 – (- 4)

-2 เกิดจาก -8 – (- 6)

11 เกิดจาก 15 – 4


ตัวอย่างที่ 4. จงหา 

วิธีทำ

ในที่นี้ x - a = x – 3 ดังนั้น a = 3


                        

 

ดังนั้น =

 

หรือ  =


ในตัวอย่างนี้ เศษจากการหารเท่ากับ 0 แสดงว่าหารลงตัว

 


-->x = poly(0,'x');


-->s =x^3+x^2-18*x+18

s =

      18 - 18x + x2 + x3


-->t =x-3

t =

      - 3 + x


-->[n,d] = pdiv(s,t)         // คำสั่งที่ใช้หาร

d =                      // จำนวนเต็มที่ได้จากการหาร

 

      - 6 + 4x + x2

n =                     // เศษที่ได้จาการหาร

     0.

 


ตัวอย่างที่ 5. จงหา

วิธีทำ

ในที่นี้ x – a = x + 1 = x – (-1) ดังนั้น a = -1


           


ดังนั้น

หรือ

 


-->x = poly(0,'x');

-->s = 3*x^4 + 2*x^2 + 3*x - 5

s =

     - 5 + 3x + 2x2 + 3x4


-->t = x+1

t =

     1 + x

 

-->[n,d] = pdiv(s,t)

d =                  // จำนวนเต็มทีได้จากการหาร

     - 2 + 5x - 3x2 + 3x3

n =                  // เศษที่ได้จากการหาร


     - 3.

 

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 034-261021 โทรสาร .034-261065 E-mail : piya@npru.ac.th