ขอขอบคุณ ที่ให้ความสนใจในหนังสือ SCILAB
เนื่องจากข้าพเจ้าได้ปรับปรุงหนังสือ SCILAB ให้ทันสมัย และเพิ่มเนื้อหาการประยุกต์ใช้งานทางด้านคณิตศาสตร์

บัดนี้ข้าพเจ้าได้มอบให้ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย
ดังนั้นข้าพเจ้าขออภัยทุกท่านที่ต้องปิดการดาวน์โหลดหนังสือ SCILAB เล่มนี้ (ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)


   ท่านที่สนใจหนังสือ SCILAB สามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


                                                                                   ขอขอบคุณ
                                                                                   รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัตน์