สัญญาณและระบบ (รหัสวิชา 6502006)

โดย รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

 

Course description: สัญญาณและระบบแบบที่ต่อเนื่องทางเวลาและแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา ระบบที่ไม่แปรเปลี่ยนตามเวลาแบบเชิงเส้น การทำคอนโวลูชัน การหาผลตอบสนองของระบบ การวิเคราะห์สัญญาณโดยใช้การแปลงฟูเรียร์ การแปลงลาปลาซ การแปลงซี การประยุกต์ใช้งานของสัญญาณและระบบ เทคนิคแบบใหม่ในการวิเคราะห์สัญญาณและระบบ การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจำลองระบบ

 

Book:  ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์, สัญญาณและระบบ กับการประยุกต์ใช้โปรแกรม SCILAB, 2552

 

Download: Syllabus    SCILAB

 

Week

Description

HW

1

พื้นฐานสัญญาณและระบบ (pdf)

HW1

2

HW2

3

ระบบเชิงเส้นที่ไม่เเปรเปลี่ยนตามเวลาที่ต่อเนื่องทางเวลา (pdf)

HW3

4

HW4

5

ระบบเชิงเส้นที่ไม่เเปรเปลี่ยนตามเวลาที่ไม่ต่อเนื่องทางเวลา (pdf) 

HW5

6

HW6

7

การแปลงฟูเรียร์ที่ต่อเนื่องทางเวลา (pdf) 

HW7

8

MIDTERM  EXAM

 

9

การแปลงฟูเรียร์ที่ต่อเนื่องทางเวลา (pdf) 

HW8

10

การแปลงฟูเรียร์ที่ไม่ต่อเนื่องทางเวลา (pdf)

HW9

11

การแปลงลาปลาซ (pdf)

HW10

12

13

การแปลงซี (pdf)

 

14

 

15

การประยุกต์ใช้งานของสัญญาณและระบบ

 

16

เทคนิคแบบใหม่ในการวิเคราะห์สัญญาณและระบบ

 

17

FINAL  EXAM

 

 

 

หมายเหตุ อาจารย์ผู้สอนวิชานี้ที่ต้องการเอกสารประกอบการสอนเป็นไฟล์ Power-point รบกวนช่วยส่ง email มาขอได้ที่ piya@npru.ac.th นะครับ (ด้วยความยินดีครับ)

 

 

STORE  ท่านที่สนใจสามารถหาซื้อหนังสือได้ที่

·        ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ (โทร 02-613-3890)

·        ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·        บริษัทซีเอ็ด (มหาชน) จำกัด

·        ร้านนายอินทร์