หน้าหลัก ข่าว/กิจกรรม ผลงานตีพิมพ์ หนังสือ เกี่ยวกับเรา ติดต่อ

                                            ประวัติความเป็นมา

          ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (hard disk drive) เป็นผลิตภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสำคัญต่อภาคการส่งออกของประเทศไทย จากสถิติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี 2547 พบว่า ประเทศไทยสามารถส่งออกของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และส่วนประกอบได้สูงถึง 483,000 ล้านบาท และส่งผลทำให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 100,000 อัตรา นอกจากนี้อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ยังก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยถึง 180,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 3.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของโลก 4 ราย คือบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เวสเทิร์น ดิจิทัล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฮิตาชิ โกลเบิล สตอเลจ เทคโนโลยี จำกัด, และบริษัท ฟูจิตซึ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งจากภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ขึ้น ภายใต้การดำเนินการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง
          ดังนั้นทางเนคเทคจึงได้จัดเตรียมแผนการส่งเสริมด้านต่างๆ ไว้หลายโครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์, โครงการร่วมลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์, และโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาทางด้านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เป็นต้น เพื่อที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเป็นที่หนึ่งทางด้านอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของโลก ด้วยเทคโนโลยีและแรงงานระดับสูง และในการที่จะไปให้ถึงจุดมุ่งหมายนี้ เทคโนโลยีทางด้าน " ระบบการประมวลผลสัญญาณของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์'' ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้หนึ่ง ที่บุคลากรที่ทำงานทางด้านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ควรจะทราบ เพื่อจะได้นำความรู้นี้ไปช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการทำวิจัยและการพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในอนาคต


  


ประวัติความเป็นมา
โครงงานวิจัย
Instructors
Research
Student
Team