การพัฒนาชุมชน
การวัดผลการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชีววิทยา
นิติศาสตร์
นิเทศศาสตร์
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
รัฐประศาสนศาสตร์
วิชาการจัดการทั่วไป
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมและเทคโนโลยี
วิศวกรรมและเทคโนโลยี
วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม
สังคมศึกษา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

อาจารย์ท่านใดสนใจขอพื้นที่อัพโหลดเว็บไซต์อาจารย์
ติดต่อได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์ ติดต่อด้วยตนเอง
หรือ โทร. 034-261021-36 ต่อ 759 โทรสาร 034-261061
Email : cic@npru.ac.th