ประวัติ
  ผลงานทางวิชาการ
          - รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอในของนักศึกษา
ในการได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  ติดต่ออาจารย์
 


Copyright (c) 2009. All rights reserved.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 034-261021-36 ต่อ 751 โทรสาร .034-261065 E-mail : sommay@npru.ac.th