Report รายชื่อผู้สอบวัดมาตรฐานความรู้คอมพิวเตอร์
e
  Find ค้นหาข้อมูล
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หมู่เรียน โปรแกรมวิชา ปีที่เข้าศึกษา คณะ
1 524101110 นาย ธรรมสินธุ์  ช้อยเครือ
52/9 คอทพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 524116101 นางสาวกนกกาญจน์  ศรีสุขอร่าม
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 524116102 นางสาวกนกรัตน์  คุณชมภู
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 524116104 นาย ขจรยศ  พงษ์สุวรรณ
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 524116105 นาย คณิศร  สมจันทร์
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 524116106 นางสาวจิราพร  ชั้นเสมา
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 524116107 นางสาว จิราพร  อยู่เป็นสุข
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 524116108 นางสาวจุฑารัตน์  จันต่าย
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 524116112 นายธนกฤต  พุมิเนาวรัตน์
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 524116113 นางสาว ธนัญญา  ปัญญาบุญ
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 524116114 นางสาวธัญญพร  มินาบรูณ์
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 524116116 นางสาวนนธรี  สามชูสินธุ์
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 524116117 นาย ปณัฐพงษ์  พึ่งแพง
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนดลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 524116118 นางสาวประภัสสร  จิราภิญโญ
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 524116127 นางสาววรินทรา  มั่นคง
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 524116129 นายวัชร  ชาญม่วง
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 524116132 นาย วิศณุ  ปิ่นกุมภีร์
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 524116134 นางสาวสราญรัตน์  เพชรสินธพชัย
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 524116135 นางสาวสุธีรา  ชีวสุทธิกุล
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 524116136 นางสาวสุนิศา  เกตุคำ
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 524116138 นาย สุพจน์  เล็กจินดา
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 524116141 นางสาว อภิญญา  นาประจักษ์
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 524116144 นางสาว เสาวลักษณ์  สมนึก
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 524116145 นาย โรจนศักดิ์  เปรมพันธ์พงษ์
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 524116146 นางสาวไอลดา  หงษ์เวียงจันทร์
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 524116148 นาย ธเนศ  อิสระเสนีย์
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 524116149 นางสาวยุภาวดี  เกตุสุริยา
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 524116150 นายเถลิงศักดิ์  ดอนพรมมะ
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 524116153 นางสาวจิราพร  จารย์ปัญญา
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 524116154 นายพงษ์จักรพันธ์  พงษ์วิสุวรรณ์
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 524116155 นางสาววธู  โพธิ์ทอง
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32 524116156 นายอัลอลิศ  หะยีอาแว
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33 524116159 นายทศพล  บัวบาน
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34 524116160 นายวงศกร  กาฬภักดี
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 524116161 นาย วัชระ  จันทร์เที่ยง
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36 524116162 นางสาวปรียานุช  มั่นคง
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37 524116163 นางสาวชนาทิพย์  วชิรพันธ์วิชาญ
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38 524116164 นางสาว อภิชชาพัช  อริยะสิริภัค
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 524116165 นางสาว บุษราลักษณ์  เกตุมีชัย
52/9 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40 534116140 นางสาวสุภาวดี  ลาภภัทรานนท์
53/24 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 หน้า 1 จากทั้งหมด 2 หน้า  Next Last
ไปยังหน้า