เอกสารการสอน

วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ

 

  1. บทที่ 1 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรม
  2. บทที่ 2 - การวางแผนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
  3. บทที่ 3 - จริยธรรมของนักธุรกิจ
  4. บทที่ 4 - จริยธรรมของผู้บริหาร
  5. บทที่ 5 - จริยธรรมของพนักงาน
  6. บทที่ 6 - จริยธรรมทางธุรกิจที่มีต่อพนักงาน
  7. บทที่ 7 - จริยธรรมธุรกิจที่มีต่อผู้บริโภค
  8. บทที่ 8 - จริยธรรมธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
  9. บทที่ 9 - การพัฒนาและการสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ
  10. บทที่ 10 - จรรยาบรรณในวิชาชีพ