นักเรียน คือ ผู้เรียนที่เรียนรู้จากครู อาจารย์ ผู้รู้ เรียนตามตำราหรือคำบอกของผู้สอน
นักศึกษา คือ ผู้เรียนทีต้องไปหาความรู้จากแหล่งความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ นักศึกษาต้องพัฒนาตนให้เรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในการดำรงชีวิตต่อไป

ความอดทน คือ เพื่อนสนิทของผู้มีสติปัญญา
นักศึกษาสมัยก่อน ศึกษาเพื่อให้ตนมีความสำเร็จในการศึกษา
นักศึกษาในปัจจุบัน ศึกษาเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าตนเองมีการศึกษา
บัณฑิตจะขอร้องกับตนเอง ส่วนคนพาลนั้นจะขอร้องกับคนผู้อื่น

จงเป็นนักศึกษาในแบบบัณฑิต อย่าเป็นนักศึกษาในแบบคนพาลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066